Global

"It’s not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent.
It’s the one that is the most adaptable to change"
Charles Darwin

Norske virksomheter har mellom 5000 og 6000 ansatte i utlandet. Hele 7 av 10 bedrifter med internasjonal aktivitet forventer økning i antall utstasjoneringer kommende år. En enkelt utstasjonering koster arbeidsgiver alt fra 2-10 ganger norske lønnskostnader.

Forskning viser at hele 20-50 % av de utstasjonerte (expats) returnerer før kontraktens utløp. Avbrutte opphold er ekstremt kostbare for bedriften, blant annet fordi det medfører tapte investeringer, tapte forretningsmuligheter- og relasjoner, svekket renommé med mer.

De tre viktigste årsakene til avbrutte opphold er alle knyttet til psykologiske utfordringer:

 • den utstasjonerte føler seg glemt av sin organisasjon/arbeidsgiver
 • kulturelle utfordringer
 • partners mistrivsel

I tillegg til høye kostnader vil en utstasjonering bringe med seg andre utfordringer, for eksempel knyttet til sikkerhet og kompliserte juridiske problemstillinger. Det er derfor svært viktig at utstasjoneringen blir vellykket – både for virksomheten som sender ansatte på oppdrag – og for den ansatte og hans/hennes familie.

Kulturell kompetanse er det aller viktigste kriteriet for internasjonal suksess. Kulturell kompetanse gjenspeiler individers evne til å forstå og å tilpasse seg en ny kultur – dette kan trenes opp og videreutvikles. Mangelfull kunnskap om utfordringer knyttet til tilpasning til ny kultur, og en undervurdering av hvor kompleks og krevende en utstasjonering faktisk er, medfører mangler knyttet til seleksjon, forberedelser og oppfølging underveis i oppholdet, og etter endt opphold.

Kunnskap om utfordringer forbundet med tilpasning til ny kultur er også avgjørende for et vellykket opphold.  Økt kunnskap og forståelse om tilpasningsutfordringer vil øke både arbeidstakers, partners og barns robusthet til å håndtere de særegne utfordringer som hvert enkelt familiemedlem vil møte. Et vellykket opphold er avhengig av at hvert enkelt familiemedlem trives, og at familien fungerer godt sammen.

Utstasjoneringsprosesser gjennomgår 5 ulike faser som alle er kritiske for en vellykket prosess.

Fase 1. Forberedelse/utforming av internasjonal stilling 

Internasjonale arbeidstakere eksponeres for en svært kompleks kulturell kontekst, og forberedelser før kandidatutvelgelse og utsendelse forutsetter at HR/leder har god forståelse for hva som faktisk kreves av internasjonale arbeidstakere (eksempelvis tilpasningsprosess), i kombinasjon med innsikt i de spesifikke utfordringer som følger det aktuelle oppdraget. Denne innsikten er nødvendig for å utarbeide en god jobbeskrivelse, og å finne riktige seleksjonskriterier.

Sense leverer:

Kulturanalyse ved destinasjon, jobbanalyse, identifisering av seleksjonskriterier.

Fase 2. Seleksjon

Faglig og teknisk kunnskap og ferdigheter må alltid tillegges stor vekt i kandidatutvelgelsen. Likevel – forskning viser at kulturell kompetanse/kulturell sensitivitet er selve nøkkelen til effektiv utnyttelse av faglig kunnskap og ferdigheter, og til produktivt samarbeid med mennesker fra andre kulturer. Kulturell kompetanse er definert som individets evne til å gjenkjenne et mangfold av kulturelle verdier, og forstå hvordan og hvorfor disse verdiene uttrykkes gjennom ulike typer atferd. I praksis handler dette om evne og vilje til å akseptere annerledes atferd, og til å justere egen atferd der situasjonen krever det.

Sense leverer:

 • Utvikling av kompetanseprofil, stillingsutlysning, referansesjekk
 • Testing av individuell kulturell tilpasningsevne, personlighet, språk, med mer
 • Tolkning av kandidatinformasjon og testresultater, deltakelse/rådgivning ved intervju og kandidatutvelgelse

Fase 3. Forberedelser før avreise

Å lede en utstasjonert medarbeider kan i seg selv by på utfordringer. For eksempel vil geografisk avstand, tidsforskjell, kulturforskjeller m.m., påvirke leders evne til å forstå hvilke problemstillinger den utstasjonerte faktisk står overfor. Det er derfor avgjørende at man i forberedelsesfasen definerer en grundig oppdragsforståelse, at man etablerer gode rutiner for kommunikasjon og rapportering, og videre – utvikler tydelige rolle-, ansvars- og forventningsavklaringer.

Det er også svært viktig at partner og barn involveres i forberedelsene før avreise. Det anbefales på det sterkeste å gjennomføre kartlegging av alle familiemedlemmers kulturelle kompetanse (kartlagt ved instrumentet Global Competency Inventory (GCI). GCI identifiserer 16 unike globale kompetanser som alle er avgjørende for å håndtere kulturelle forskjeller, og som ikke handler om faglig kompetanse). Særegne utfordringer og muligheter knyttet til destinasjon, rolle, interesser, barns alder, muligheter og begrensninger med mer, må også forstås.

Sense leverer:

 • Oppdragsforankring mellom organisasjon – expat – vertsorganisasjon
 • Kurs expat og familiemedlemmer:
 • Kunnskapsheving om kultur, utstasjoneringsprosess for expat (jobb/ fritid) og partner/barn

GCI-testing av partner/barn. Opptrening av kulturell kompetanse i et individuelt og familietilpasset perspektiv.

Fase 4: Oppfølging underveis i oppdraget

Selve tilpasningsprosessen har sine egne faser kalt a) Honeymoon-fasen (0-2 mnd), b) Hangover-fasen (2-6 mnd), c) Flow-fasen (6 mnd +), og d) før og etter hjemkomst-fasen (hhv 6-4 mnd før avreise/0-2 år etter retur).

Hver av disse fasene byr på spesielle utfordringer for den utstasjonerte og hans/hennes familie. En av de viktigste årsaker til avbrutte opphold er at den utstasjonerte føler seg glemt av arbeidsgiver. Følelser som anger, hjemlengsel, ensomhet, fortvilelse, sorg og depresjon er svært vanlige blant utstasjonerte. Selv om disse følelsene kommer i ulik grad og styrke, vil det alltid være krefter som kan ha negativ innvirkning på den utstasjonertes arbeidssituasjon, og på familiens evne og vilje til å tilpasse seg/trives i nytt miljø. Forebygging av slike negative krefter krever systematisk oppfølging både på jobb og på privat arena.

Sense leverer:

 • Milepælsoppfølging av organisasjon-expat-familie-vertsorganisasjon
 • Psykologisk bistand, veiledning/rådgivning til alle aktører (etter avtale/ ved akutte hendelser/behov)

Fase 5: Planlegging og oppfølging før og etter hjemreise

Å reise tilbake til hjemland kan være vel så krevende som ved utreise. Et stort problem er ofte at tidligere stillinger blir ”for små” for den hjemvendte, nettopp fordi man har tilegnet seg en betydelig tilleggskompetanse i kraft av å arbeide og å bo i et internasjonalt miljø. Dette er en viktig årsak til den høye turnover-raten blant hjemvendte utstasjonerte; kolleger forstår ikke hva de har opplevd, og/eller, de kjeder seg fordi stillingen ikke er tilstrekkelig utfordrende. Slik renner verdifull global kompetanse ut av organisasjonen sammen med den kompetente medarbeideren som slutter.

Alle enkelttiltak som er nevnt over – med en tydelig rød tråd som involverer alle aktører gjennom hele utstasjoneringsprosessen – vil effektivisere prosessen betydelig. Slik kan man også øke sannsynlighet for trivsel og produktivitet blant de utstasjonerte og deres familier. På denne måten kan selskaper bidra til økt lønnsomhet ved utstasjoneringer, samt å redusere risiko for feilansettelser, mistrivsel under oppholdet, og for at global kompetanse forsvinner fra selskapet ved at den ansatte avvikler arbeidsforholdet etter hjemkomst.

Sense leverer:

 • Før hjemreise:
  • Forberedelse før hjemreise for organisasjon – expat – familiemedlemmer
  • Planlegge/avklare arbeidssituasjon, optimalisere utnyttelse av ervervet global kompetanse
  • Forberede tilbakekomst/overgang til ny tilværelse i hjemland
  • Tilrettelegge praktiske forhold
 • Etter hjemreise:
  • Oppfølging, rådgivning, veiledning av organisasjon – expat (jobbsituasjon, global kompetanse, nettverk)
  • Oppfølging, rådgivning, veiledning av familiemedlemmer

 

Sense er initiativtaker og partner i Utreisetjenesten.  Et samarbeid mellom Sense Psykologi & Konsulenttjenester, Guide advokater, Sikkerhetsledelse og Conow.

Utreisetjenesten leverer et komplett utreisetilbud til organisasjoner som utstasjonerer nøkkelpersonell i utlandet.

Våre tjenester bidrar til å:

 • Øke produktivitet og redusere forekomst av for tidlig avbrutte utstasjoneringer
 • Følge hele utstasjoneringsprosessen fra A-Å
 • Sikre optimal rekruttering og forankring mellom organisasjon/HR og expat/familie
 • Innføre strukturerte og faglig funderte tiltak i alle ledd og faser av utstasjoneringsprosessen