HR og HMS

HR og HMS er oppgaver som ofte overlapper hverandre i funksjon og effekt. God HR kan forebygge mange problemer i arbeidsmiljøet. Samtidig vil kravene til HMS påvirke hvordan HR skal utføre og prioritere sine oppgaver. Dette er bare mulig dersom det gjøres i tråd med lover, regelverk og gode rutiner.

Det er som oftest mye lettere å forebygge et problem, enn å håndtere problemet når skaden har oppstått.

Sense tilbyr en rekke tjenester innen HR & HMS:

  • Planlegging og gjennomføring av endringer i arbeid og i arbeidsmiljø
  • Utarbeidelse av retningslinjer for arbeidsmiljøet i ansattgruppen
  • Kartlegger, undersøker og vurderer arbeidsmiljøtiltak
  • Håndtering av konflikter i arbeidsmiljøet
  • Rådgivning knyttet til sykemeldingsoppfølging, og oppfølging av sykemeldte

Sense bistår gjerne ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

 

Kartlegging
Sense kan bistå ved kartlegging av det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet. Det finnes flere ulike kartleggingsmetoder og arbeidsplass-undersøkelser. Hvilken metode som velges, vil være avhengig av din type virksomhet, antall ansatte, bransje, problemområder og lignende.

Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
Sense bistår med planlegging, tilrettelegging og organisering av arbeidet for den enkelte. Sense har god kompetanse når det gjelder utfordringer knyttet til psykisk helse, stress eller konflikter på arbeidsplassen. Sense kan også gi bistand i saker som vedrører mobbing, trakassering og varsling.

Konflikthåndtering
Sense kan bistå med kartlegging og tiltak som kan forebygge konflikter og samarbeidsproblemer. Uenighet og konflikter oppstår fordi vi mennesker er ulike. Vi har ulike arbeidsoppgaver, arbeider i ulike grupper og avdelinger, har ulike interesser, utdannelse, erfaringer, språk, alder og så videre. Konflikter er i seg selv verken et gode eller et onde. De kan ha både positive og negative sider. Håndtert på riktig måte kan konflikter være en kilde til utvikling, læring og tettere relasjoner.

Seleksjon
Sense kan bistå med kravanalyser i forkant av stillingsutlysninger, med valg av intervjukandidater, med gjennomføring av jobbintervjuet, og med kandidatvurderinger i sluttfasen av en rekrutteringsprosess. Vi kan også bruke både tester og intervjuer for å gi arbeidsgiver et best mulig beslutningsgrunnlag for rekrutteringen.

Internasjonalt arbeid og multikulturelle arbeidsmiljø
Sense kan bidra med rådgivning og veiledning ved ansettelser av utenlandsk arbeidskraft. Sense bistår også med rådgivning og kompetansehevende tiltak som sikrer kompetente og effektive multikulturelle team. Sense kan tilby verktøy som måler kulturell tilpasningsevne, samt utvikle skreddersydde utviklingsplaner for både ledergrupper, avdelinger og enkeltpersoner som arbeider i et multikulturelt arbeidsmiljø.

Opplæring og utvikling
Sense kan bistå virksomheten med å lage utviklingsplaner og karriereløp som er skreddersydd til hver enkelt ansatt, og på en måte som svarer til virksomhetens behov for fremtidig kompetanse og bemanning. Dette er den sikreste måten å hindre turnover, og samtidig utvikle medarbeidere til fremtidens krav.

Seniorkurs og rådgivning
Sammen med vår samarbeidspartner Guide Advokat, kan Sense bidra med veiledning, rådgivning og kurs knyttet til seniorers overgang til pensjonisttilværelsen. Relevante tema er pensjonsordninger, forsikringer, rettigheter og plikter. I tillegg vil Sense belyse forebyggende og kompetansehevende tiltak som sikrer en smidig og trygg psykologisk tilpasning til pensjonisttilværelsen. Sense kan bistå både bedrifter og enkeltpersoner med denne type tjenester.