Krise- og kriseberedskap

Krise- og kriseberedskap: Før, under, og etter kriser

Krise- og beredskapsledelse kan defineres som utvikling, implementering og opprettholdelse av et forberedt krisesystem. Dette vil si ressursene som en organisasjon har tilgjengelig for å

  • identifisere, analysere og evaluere signaler som indikerer at en krise bygger seg opp
  • forebygge kriser fra å bryte ut
  • forberede håndtering av krisen dersom den bryter ut
  • avslutte krisen og redusere så mye som mulig skade på individ, organisasjon, omgivelser og omdømme

 

I stedet for å tenke på krisehåndtering som det organisasjonen gjør i respons til en krisesituasjon, tenker man at organisasjonen skal være så godt som mulig forberedt på en potensiell krise – også i ikke-krise-tider. På denne måten antar man at organisasjonen vil være i stand til å handle mer effektivt, og bedre håndtere situasjoner som måtte oppstå i fremtiden. Kriseledelse handler grunnleggende sett om evnen til proaktivitet: man venter ikke med å handle til krisesituasjonen har oppstått, men man fokuserer på å øve på og å forbygge potensielle krisesituasjoner i pre-krisefaser, og på evaluering og læring i post-krisefaser.

I før-krisefasen kan virksomheten ta i bruk ulike styringsverktøy som har til hensikt å overvåke omgivelsene, samt identifisere og vurdere potensielle trusler og hvordan man skal håndtere dem. Andre sentrale styringsverktøy i forberedelsesfasen er etableringen av en kriseledelse/krisestab og en krisekommunikasjonsplan.

Under en krise er beredskapsledelsens primære fokus å beskytte individ, gruppe og organisasjon mot skade. En profesjonell håndtering av en krisesituasjon har prosedyrer for ivaretakelse av alle berørte, samt i forhold til varsling, samvirke, informasjonsflyt og kommunikasjon. Interessehåndtering og omdømmehåndtering er to vesentlige faktorer i all god krisehåndtering.

Etter kriser vil det kunne være behov for psykologisk oppfølging av personell og andre involverte. Siden virksomheter er i stadig endring, og beredskapsressurser faller fra eller blir tilgjengelige, vil det også være et kontinuerlig behov for å sikre at virksomheten innehar en beredskap tilpasset eksisterende drift og risikobilde. I etterkant av krisen må læringspunktene innarbeides i hvert enkelt planverk, og forbedringspotensialene følges opp og øves på.

 

Sense kan bistå med en rekke tjenester innenfor krise- og beredskap:

  • Bistå beredskapsledelsen i forberedelsesfasen, underveis i krisesituasjoner og i etterkant av en krise.
  • Bistå med psykologisk oppfølging av personell og andre involverte, samt organisasjonen som helhet i nær etterkant av hendelsen, og i påfølgende tidsperiode
  • Kvalitetssikring av beredskapsplanverk, rutiner og krisekommunikasjonsplaner
  • Stress- og stressmestringskurs
  • Bistå med kartlegging, råd og veiledning angående organisasjonskultur i beredskapsorganisasjoner